برادران با صفا

از دانشمند بزرگى پرسیدم : ((نشانه اخلاق برادران باصفا چیست ؟ )) در پاسخ گفت : ((کمترین نشانه برادران باصفا آن است که : مراد خاطر یاران را بر مصالح خود مقدم دارد، که فرزانگان گفته اند: برادرى که تنها در بند خویش است و از تو غافل مى باشد، او را برادر نخوان بلکه او بیگانه است .))

/ 1 نظر / 23 بازدید

عالی [گل][گل]