بامزه

شخصى ترک از جائى مى گذشت ، دید چند نفر ترک دارند گربه اى را مى شویند، با لهجه ترکى گفت : گربه را نشویید شکوم ندارد، مى میرد، و رفت ، بعد که برگشت ، دید آنها دارند گریه مى کنند گفت : چه شده که گریه مى کنید؟ آن ترکها در جواب گفتند: گربه مرده است آن شخص گفت : مگر به شما نگفتم گربه را نشویید شکوم ندارد مى میرد گفتند: از شستن که نمرده ، از چلاندن (32) مرده است

مردى سوار بر الاغ بود شخصى او را دید و گفت : من را هم سوار کن ، او را سوار کرد مقدراى که راه رفتند آن شخص گفت : چقدر الاغ تو چاق و فربه است ، باز مقدراى که راه رفتند، گفت : چقدر الاغ ما چاق و چالاک است ، صاحب الاغ به او گفت : پیاده شو، قبل از اینکه بگوئى چقدر الاغ من چاق و چالاک است پیاده شو، هیچ کس را با طمع تر از تو ندیدم

/ 0 نظر / 20 بازدید