چه خبره!!!

یکى از افراد صالح و شایسته اباسهل زجاجى را با یک شکل و قیافه بسیار زیبائى در خواب دید در حالى که او معتقد بود به وعید به و ترس ‍ ابدى و عذاب الهى ، پس او در خواب از اباسهل سئوال کرد، حالت چطور است ، گفت : ما کار را بهتر از آنچه خیال مى کردیم یافتیم ، و چه خوب گفته شیخ عارف ابوسعید ابوالخیر:

گویند بحشر گفتگو خواهد بود

و ان یار عزیز تندخو خواهد بود

از خیر محض جز نکوئى ناید

خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود

 

/ 0 نظر / 24 بازدید