حسن بن جهم ، بر حضرت موسى بن جعفر (ع ) وارد شد، در حالى که آن حضرت خضاب فرموده بود.
عرض کرد: یابن رسول اللّه ، رنگ مشکى بکار برده اید؟
فرمود: بلى خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پاکدامنى در همسر اوست ، برخى از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمى آرایند، عفاف را از دست مى دهند.